31 Temmuz 2014 Perşembe Saat 06:23
 SİTE ANKET
ÇOK OKUNANLAR
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
11.10.2013

1) ‹hale konusu olan iflin;
a) Niteli€i: - Beylikdüzü-Sö€ütlüçeflme Metrobüs hatt›ndaki 44 adet istasyona konulacak 60 adet Yiyecek-‹çecek Otomat alan›n›n kiraya verilmesi ifli.
b) Teslim Yeri: Beylikdüzü-Sö€ütlüçeflme Metrobüs hatt›
c) Miktar›: 44 Adet istasyonda 60 adet su otomat alan›
2) ‹hale flartnamesi, ‹.E.T.T. ‹flletmeleri Genel Müdürlü€ü Sat›nalma Daire Baflkanl›€› ‹hale ‹flleri Müdürlü€ü Hizmet ‹flleri fiefli€i' ne müracaat edilerek 250,00 TL bedel karfl›l›€›nda temin edilebilir.
3) ‹hale ile ilgili teklif mektuplar› 30.10.2013 günü saat: 14:00'e kadar ‹.E.T.T. ‹flletmeleri Genel Müdürlü€ü Sat›nalma Daire Baflkanl›€› ‹hale ‹flleri Müdürlü€ü Hizmet ‹flleri fiefli€i fiahkulu Mh. Erkan-› Harp Sk. No:2 Metrohan Tünel-Beyo€lu/‹ST adresine teslim edilecek ve teklif mektuplar› ayn› adreste toplanan ‹hale Komisyonu huzurunda ayn› gün saat 14:00 'den itibaren aç›lacakt›r.
4) ‹hale, 2886 Say›l› Devlet ‹hale Kanununun 36. Maddesi do€rultusunda Kapal› Teklif Usulü ile yap›lacakt›r.
5) Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 2.880.000,00 TL + KDV olup, geçici teminat miktar› 86.400,00 TL'dir.
6) ‹steklilerde aran›lacak flartlar:
A) Kanuni ‹kametgah› olmas›,
B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odas› belgesi vermesi,
a) Gerçek kifli olmas› halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odas›, veya esnaf odas› ve sanatkar siciline kay›tl› oldu€unu gösterir belge,
b) Tüzel kifli olmas› halinde, tüzel kiflili€in siciline kay›tl› oldu€u ticaret veya sanayi odas›ndan veya idare merkezinin bulundu€u yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yap›ld›€› y›l içinde al›nm›fl, tüzel kiflili€in sicile kay›tl› oldu€una dair belge.(Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc› tüzel kiflili€in belgelerinin bu tüzel kiflili€in bulundu€u ülkedeki Türk Konsoloslu€u veya Türkiye D›fliflleri Bakanl›€›nca onaylanm›fl olmas› gerekir.)
c) Ortak giriflim olmas› halinde, ortak giriflimi oluflturan gerçek veya tüzel kiflilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D) İmza sirküleri vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
F) 86.400,00 TL'lik geçici teminat,
G-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu

RESMİ İLANLAR
Başlık Türü Tarih İncele
 YAZARLAR
M. KEMAL PİLAVOĞLU
HAZRETİ ALİ DİYOR Kİ
KENAN ERGEN
MERİN
Gülşah GÜÇYETMEZ
529 Avrupalı olsaydı?
TAMER KARAHAN
GAMZELER…
MEHMET AKİF DUMAN
RİYA
Murat BÜYÜKÇELEBİ
Mal canın yongasıdır